General terms
 1. Algemeen
  Puffinvoice wordt aangeboden door Lambrecht J. nv, gevestigd te Wakken (8720), Kapellestraat 73 met ondernemingsnummer 0430417407.
  Door gebruik te maken van Puffinvoice, verklaart de gebruiker zich expliciet en onvoorwaardelijk akkoord met alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

 2. Aanpassing van de prijzen
  Puffinvoice behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen aan te passen.

 3. Duur en stilzwijgende verlenging
  De duur van de overeenkomst bedraagt 1 jaar en wordt automatisch stilzwijgend verlengd voor de opeenvolgende periodes van 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging.

 4. Intellectuele eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten op Puffinvoice (logo, merknaam, software, technologie en dergelijke) berusten uitsluitend en exclusief bij Lambrecht J. nv, dan wel haar licentiegevers.

 5. Aansprakelijkheid
  De gebruiker is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade (zoals verlies of diefstal van data, onbeschikbaarheid van data, winstderving, omzetderving, ...) of gevolgen die het gevolg zijn van het incorrect gebruik van de toepassing. Puffinvoice kan nooit aansprakelijk gesteld worden door het foutief ingeven van gegevens, het niet naleven van de btw- of andere wetgeving of het ontbreken van bepaalde vermeldingen op eender welk document. Puffinvoice is slechts een hulpmiddel bij het aanmaken van documenten.

  Een eventuele tekortkoming van externe partners waarop Puffinvoice beroep doet, kan nooit leiden tot een schadevergoeding jegens Puffinvoice.

  Overmacht: Puffinvoice kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorzienbare -en/of onvermijdbare gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van Puffinvoice. Puffinvoice doet alle inspanningen teneinde de web-toepassing 24/7 beschikbaar te stellen voor de klant. Elke verantwoordelijkheid wordt afgewezen in geval van onderbreking. De aansprakelijkheid van Lambrecht J. nv is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

  Indien de aansprakelijkheid van Lambrecht J. nv wordt weerhouden, is Lambrecht J. nv maximaal gehouden tot de terugbetaling van de jaarlijkse abonnementsprijs.

 6. Wetgeving en bevoegde rechtbank
  Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 7. Afwijking van de overeenkomst
  Afwijkingen van de overeenkomst zijn pas mogelijk indien schriftelijk wordt overeengekomen door alle partijen.

 8. Schorsing van gebruiksrecht
  Puffinvoice behoudt zich het recht om de overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk op te zeggen in de volgende gevallen:
  - bij niet-betaling van het verschuldigde abonnementsgeld
  - bij het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden

 9. Kennisgeving
  Iedere kennisgeving zal steeds per e-mail ([email protected]) of per aangetekend schrijven op adres van de maatschappelijke zetel van Lambrecht J. nv.

 10. Beveiliging
  Alle gegevens die worden opgeslaan worden zo goed mogelijk beveiligd. Hiervoor gebruikt Puffinvoice een SSL-verbinding en wordt dagelijks een back-up gemaakt van alle gegevens. Hiervoor doet Puffinvoice beroep op externe partners.

 11. Wijzigingen webtoepassing
  Puffinvoice behoudt zich het recht om de aangeboden dienst te wijzigen telkens zij dit nodig acht.

 12. Stopzetting
  Bij stopzetting zal de klant de mogelijkheid krijgen om al zijn gegevens te downloaden gedurende 1 maand na stopzetting.

 13. Opzeggen van de overeenkomst
  De klant kan de overeenkomst jaarlijks opzeggen door tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode kennis te geven. De klant wordt steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode.

 14. Wijzigingen voorwaarden
  De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving indien zou blijken dat deze voorwaarden in strijd zouden zijn met de geldende wetgeving. Indien andere wijzigingen worden aangebracht, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail of via de webtoepassing. De klant verklaart zich akkoord indien deze niet binnen de 10 werkdagen uitdrukkelijk zijn weigering te kennen heeft gegeven.


© 2024 Puffinvoice | General terms | Privacy | Status

|